Toyota Junior Football Clinic 2024

จังหวัดอุทัยธานี สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี


จังหวัดเชียงราย สนามสิงห์ เชียงราย สเตเดียม


กรุณาอัพโหลดภาพไฟล์ jpg, jpeg หรือ png ขนาดไม่เกิน 4 MB


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Toyota Junior Football Clinic ให้ความยินยอมอนุญาตให้นำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เนื้อหาข้อมูลต่างๆ ของข้าพเจ้า เผยแพร่ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมบนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ต รวมถึงในที่สาธารณะต่างๆ

     ยกเลิกข้อมูล